Thick-billed euphonia males show metallic blue backs
La Eufonia gorgiamarilla tiene lomo azul metÁlico

Euphonia laniirostris

Back to Gallery
Birds by Family
Birds by Order
Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

MAT_6975

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_9675

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_8555

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_8582

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_8585

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_8552

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_9363

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_9386

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

MAT_7225

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_9587

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_8579

Tick-billed euphonia | Eufonia gorgiamarilla | Euphonia laniirostris

LAM_9380